Contacte

  • AINA MONFORT
  • Col·legiada 18571
  • 656 510 633
  • St. Antoni Maria Claret, 14 2n 2a

En un màxim de 48 hores es respondrà la vostra consulta.

AVÍS LEGAL

A través del present avís, Aina Monfort Carretero (d'ara endavant Aina Monfort), amb domicili professional al Carrer Migdia, 77 17003 Girona, informa els usuaris de la web sobre la seva POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En relació als serveis a disposició dels usuaris, totes les dades es mantindran en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent, i s'inclouran en un fitxer de dades personals, titularitat d'Aina Monfort en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la resta de normativa aplicable.

Tanmateix, en completar qualsevol dels formularis d'alta amb les dades personals sol·licitades i acceptar el seu enviament, l'usuari AUTORITZA EXPRESSAMENT a Aina Monfort perquè tracti i incorpori al fitxer automatitzat de la seva propietat aquelles dades personals facilitades en l'esmentat formulari, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació i/o ús dels diferents serveis que s'ofereixen en aquesta web.

L'usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercir els seus drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos per la referida Llei i la resta de normativa que la desenvolupa. Per a l'exercici d'aquests drets pot dirigir-se a la següent adreça: Carrer Migdia, 77 17003 Girona.

Les dades facilitades mai seran utilitzades per a cap finalitat diferent de la qual es descriu a continuació i seran cancel·lades immediatament quan deixin de ser necessàries per a tal fi.

Atès que el servei principal ofert és el de suport psicològic, la finalitat per la qual se sol·liciten les dades de caràcter personal a través dels diferents formularis és l'efectiva prestació del servei de suport psicològic on line, així com l'administració i millora de l'oferta de serveis que Aina Monfort pugui proporcionar a l'usuari, informació i qualsevol altra que Aina Monfort consideri del seu interès.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Aina Monfort és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el secret professional degut, procedint únicament a realitzar les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei contractat pel client, així com les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari a través de la present política de privacitat.

Aina Monfort ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, la mala utilització, l'alteració i l'accés no autoritzat a les dades personals facilitades.